Odavno stanovnici Magistrale Solin, Puta Mostina i Sarajevske traže da im se omogući priključak na kanalizacijsku mrežu. Neki su sami slali upite, dopise Vodovodu, neki su se obraćali Gradskom kotaru Neslanovac, ali još uvijek nema nekog pomaka u rješavanju tog problema.

Ovdje donosimo odgovor Voditeljice odjela planiranja, razvoja i investicija dipl. ing. Adele Gizdić.

Poštovani,

Slijedom prethodne pisane i mail prepiske u svezi izgradnje kanalizacijske mreže na području navedenog gradskog kotara odgovaramo slijedeće:

  • Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata potaknuo je formiranje velikog broja zahtjeva građana za izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže, ne samo na području gradskog kotara Neslanovac već na cijelom sjeveroistočnom dijelu Grada Splita koji do danas nema zadovoljavajuće izgrađen sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. Namjenska godišnja sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina, a kojima VIK Split kao isporučitelj vodne usluge raspolaže, nisu dostatna za zadovoljenje svih zahtjeva nego tek u manjem broju za potrebe manjih zahvata.
  • Na području gradskog kotara Neslanovac traži se izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, između ostalog u ulicama Put Mostina, Magistrala Solin i Sarajevska. Sukladno prethodnim obilascima terena, traženjima tehničkih rješenja, utvrđeno je da je gotovo za sve zahvate potrebno izraditi projektne dokumentacije, riješiti  imovinsko-pravne odnose te ishoditi dozvole za gradnju.
  • Osim spomenutih namjenskih sredstava VIK-a i sredstava proračuna Grada Splita razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje omogućen je zadnjih godina također dijelom iz sredstava EU fondova putem sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin“. Predmetni projekt je megaprojekt koji pokriva područje gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, a istim se planiraju kako kapitalni objekti tako i pojedini nedostajući dijelovi sekundarne kanalizacijske mreže.
  • U cilju sigurne realizacije kolektor Hercegovačka (Sarajevska), kolektor Zagorski put i kolektor Magistrala Solin1 uvršteni su projekt  „Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Split-Solin“, podprojekt „Rekonstrukcija i dogradnja sustva odvodnje sjevernog sliva grada Splita“, a  što je vidljivo na izvadku iz pregledne situacije u prilogu maila.
  • Za navedene kolektore kao i za sve ostale dijelove Projekta izrađeni su idejni i glavni projekti, temeljem kojih je pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te ishođenje građevinskih dozvola. Daljnja dinamika realizacije ovisna je o nizu tehničkih, financijskih te ostalih faktora i procedura EU projekata. Početak građenja planiran je u 2018. godini prema sadašnjim informacijama od strane Agencije EKO-Kaštelanski zaljev koja je u ime VIK-a Split voditelj Projekta.

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Kotarski komunalni redar
Nedjeljka Jurić
021 310 369; 091 455 0235

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Voditelj odsjeka za redarstvo
Josip Gabelica; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Veličina se postiže
kada se zaboravi
rang onoga koji je iznad nas
a također i
onoga tko je ispod nas.
Kada nismo ni oholi sa poniznima
niti ponizni sa oholima.

Anthony de Mello