Ucrtati "pločnik" na istočnoj strani Sarajevske ulice

Obzirom da se osnovna škola “Ravne njive” nalazi sa južne strane Hercegovačke ulice, a istu pohađaju djeca iz kotara Neslanovac, te prilikom dolaska i odlaska u školu, najčešće koriste kolnik Sarajevske ulice,

koja na djelu od raskrižja s Mostarskom do raskrižja sa Hercegovačkom nema u potpunosti izgrađen nogostup, predlažemo da se uz istočni rub kolnika ucrta kolna oznaka H 57 (zabrana zaustavljanja i parkiranja).