Izgradnja Puta Smokovika os1 prema Mejašima

Sedmi prijedlog na proračun Grada Splita za 2019. odnosi se na izgradnju Put Smokovika prema Mejašima

Gradsko vijeće Grada Splita je Odlukom od 30.7.2014. donijelo DPU za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 - sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde. Predmetni plan obuhvaća dio gradskog kotara Neslanovac.

U obrazloženju istog se u pogledu cestovnog prometa navodi: „Obuhvat Plana omeđen je s istočne i južne strane Ulicom Zbora narodne garde - državna cesta D8 i Ulicom Domovinskog rata (glavna gradska cesta).

Uz sjeverozapadnu granicu Generalnim urbanističkim planom predviđen je produžetak Zagorskog puta kategoriziranog u rangu gradske ulice. Obodnu mrežu prometnica zatvara produžetak Puta Smokovika čija je dionica od križanja s produžetkom Zagorskog puta do deniveliranog prolaza ispod Ulice Zbora narodne garde predmet izrade ovoga Plana. Ovim se Planom predviđa potpuno nova prometna mreža čiju okosnicu čine GUP-om definirana sabirna ulica Put Smokovika (os 1) i unutarnje prometnice označene kao osi 2, 3 i 4. Priključenje na gradsku prometnu mrežu višeg reda ostvaruje se prema zapadnom dijelu grada preko dva križanja s produžetkom Zagorskog puta (os 1 i os 4), a prema novim istočnim kvartovima produžetkom trase Puta Smokovika (os 1) do križanja s Ulicom 141. brigade.“

Put Smokovika spaja Neslanovac i Mejaše

Osim toga i: „Os 1 (Put Smokovika) je dvosmjerna i dvotračna prometnica duljine oko 216 m u obuhvatu Plana. Prometni trakovi su široki po 3.50 m za svaki smjer vožnje. Uz lijevi rub kolnika, u smjeru rasta stacionaže, planiran je nogostup širine 2.00 m, a uz desni rub kolnika nogostup širine 2.50 m sa zelenom površinom na završnom dijelu trase.“

Upravo bi se produžetkom trase Puta Smokovika (os 1) do križanja s Ulicom 141. brigade odnosno prema novim istočnim kvartovima riješio problem koji postoji otkako je izgrađena obilaznica (Ulice ZNG) koja je tada onemogućila dotadašnju izravnu prometnu komunikaciju susjednim kvartovima. Ovime bi se omogućilo rasterećenje gužvi i povremenih blokada na ulazu i izlazu iz grada (križanje Ulica ZNG i Domovinskog rata).

Uslijed višegodišnje prolongacije stavljanja u funkciju Zagorskog puta, Inicijativa Za naš Neslanovac smatra da je planiranje i izvršenje po planiranim stavkama za Put Smokovika Os 1 jedno od ključnih rješenja prometnih gužvi koje opterećuju ne samo stanovnike Neslanovca i susjednih kvartova, već i cijeli Split radi čega se mora rješavati najkasnije paralelno sa Zagorskim putem ili prije  (do dijela gdje se ove dvije prometnice križaju).

Zapisnici sa sjednica VK Neslanovac

Redarstva - komunalno i prometno

Komunalna redarica za GK-a Neslanovac je ĐURĐICA MILAVIĆ, mob. 098 446 404, a zamjena je IVAN ELEZ, mob. 098 443 819

Prometno redarstvo, dežurni telefon 021 682 576

Referentica za redarstvo je MARIJA KOKAN, tel. 021 310 158

Nevolja s našim idealima je što, ako želimo biti na visini svakoga od njih, postajemo osobe s kojima je nemoguće živjeti.

Anthony de Mello